Zobrazit hlavní menu

historie

Počátky školy

Škola původně zamýšlená jako nová újezdní škola měšťanská, jak bylo rozhodnuto v r. 1938. V roce 1945 úmysl postavit školu potvrzen. S obtížemi (v r. 1947 stavba pozastavena) začala výstavba v roce 1954. Projekt vypracoval Ústřední svaz československých výtvarných umělců. Hrubá stavba byla hotova v roce 1955. V roce 1956 byla stavba dokončena, prostavěno bylo 3 616 000, Kč. V témže roce schválena zřizovací listina školy.

2. září 1956 - slavnostní otevření Jedenáctileté střední školy na Videčské ulici. Školní rok 1956/57 začínal se 676 žáky ve 20 třídách . Prvním ředitelem školy se stal pan Josef Bílý.

1956 - 1957 Výuka začala ve dvou budovách: stará U kostela a nová v ul. Videčská. Podepsána smlouva s patronátním podnikem Tesla Rožnov. Podpora se projevovala hlavně při materiálním vybavení školy, při dokončovacích pracích a při organizaci výrobní praxe žáků.

1957 - 1960 Škole přidělen pozemek pro polytechnickou výchovu. Jednalo se o parcelu mezi městským hřbitovem a tehdejším podnikem Moravskoslezské pletárny.

1960 - 1961 Školní rok zahájen s počtem 855 žáků v 27 třídách. Celkem 12 ročníků učí 42 učitelů. Organizace: 1. - 5. ročník - národní škola, do 9. ročníku výběrové vzdělání, pro absolventy 8. ročníku, kteří pak postupují do 10. ročníku (1. ročník výběrového studia na 12leté střední škole). Směnuje 312 žáků.

1961 - 1963 Škole přidělen k užívání pozemek k výuce pěstitelských činností za čistící stanicí Tesly směrem na Zubří.

1963 - 1964 1. 9. 1963 vznik Základní devítileté školy (jedenáctiletka rozdělena na dvě samostatné školy). Budování odborných učeben, organizování rodičovské univerzity, příprava k diferenciaci žáků.

1964 - 1965 Rozdělení žáků do studijních a praktických tříd.

1965 - 1966 1. etapa diferenciace výuky. Na základě inspekce ministerstva školství schválena diferenciace, patronát převzal Výzkumný ústav pedagogický v Praze.

1966- 1967 2. etapa diferenciace. Změněny spádové oblasti, vznik nové ZŠ Pod Skalkou. Od 1. 9. 1966 zavedena pokusná výuka pětidenního pracovního týdne.

1967 - 1968 Zavedení volitelných předmětů, diferenciace v předmětech češtiny, matematiky a ruštiny. Ředitel školy Jan Koláček vyznamenán na ministerstvu školství titulem Vzorný učitel.

1968 - 1969 Okupace v srpnu 1968 negativně poznamenala slibný vývoj moderního školství v ZŠ Videčská. Zástupkyně ředitele školy Jana Děrdová vyznamenána titulem Vzorný učitel.

1969 - 1970 3. etapa diferenciace - zaměření na 1. stupeň. Zkrácení vyučovací hodiny, doučování, výchovné hry. Srovnávací testy ve 3. a 4. třídě, systematická výuka čtení. Vytvořen konečný učební plán a organizace vyučování.

1970 - 1971 Několikaletá práce přišla vniveč. Experiment je zrušen, vedení školy odvoláno.

1971 - 1973 Začala plánovaná generální oprava budovy: oprava fasády a nátěr střechy, nátěr oken, přístavba školních dílen

1973 - 1974 Družební styky: s pokusnou školou při Humboldtově univerzitě v Berlíně, NDR (výměna metodických materiálů, výhledově návštěvy žáků ). V září 1973 otevřen 1. ročník sportovních tříd.

1974 - 1975 Nové metody ve výchovně vzdělávací práci: 1. -3. roč. zcela experimentální, v ostatních třídách ve vybraných předmětech. Škola pořádala Mistrovství sportovních tříd ČSSR v klasickém lyžování.

1975 - 1976 ZŠ Videčská pověřena uskutečňováním experimentální výuky, zahájené v roce 1972-73. Experiment probíhá ve dvou paralelních třídách v 1. - 4. r. , v 5. r. začíná podle přechodných osnov odborná výuka. Radek Divín z 8. sportovní třídy přeborníkem ČSSR v sev. kombinaci.

1976- 1977 Experiment postoupil do 5. ročníku, docházku končí žáci 1. sportovní třídy. 5 žáků odchází do střediska vrcholového sportu. Nejúspěšnější žáci : Michal Gryc, Milan Žingor, Jana Kabeláčová.

1977- 1978 Pokračuje experimentální výuka a proškolování učitelů. Společná akademie rožnovských škol k 33. výročí osvobození. ZŠ Videčská připravuje sportovní část programu.

1978 - 1979 Učitelé ze ZŠ Videčská pracují jako lektoři pro své kolegy z jiných škol v rámci zavádění nové koncepce. Ke Dni učitelů udělila vláda ČSSR a ÚRO škole čestné uznání za vynikající výsledky v soutěži o vysokou efektivnost a kvalitu. Navázána družba se slovenskou školou v Plavnici.

1979 - 1980 Další učitelé jmenováni lektory. Ústřední lektoři: Květuše Doubravová, Hana Daronová, Pavla Chlebaňová. První vycházející žáci dle experimentální výuky. Spartakiádu nacvičovalo celkem 190 dětí. V přeboru ČSSR závod sdružený 1. místo družstvo st. žáků, 2. místo ml. žáci. 1. místo obsadila ZŠ Videčská na 1. teslácké olympiádě pro školy.

1980 - 1981 Prováděna oprava budovy Nádražní 32, rekonstrukce kotelny v budově Videčská. Nejúspěšnějším sportovcem byl František Malina - přeborník ČSSR v závodě sdruženém.Proběhla vzájemná setkání učitelů ZŠ Videčská a družební školy z Plavnice.

1981 - 1982 Počet žáků: 752! ZŠ Videčská funguje ve 4 budovách: Videčská 63, Nádražní 32, Pionýrská 20 a Palackého 480. Žáci končí docházku již v osmém ročníku. Výměnné rekreace dětí s družební školou v Plavnici.

1982 - 1983 Nadále probíhá experimentální výuka , nyní v osmém ročníku. Úspěšnou žákyní je Libuše Pavelková (matematická olympiáda, Puškinův památník). Konal se zájezd učitelů do Plavnice.

1983 - 1984 Vydán nový školský zákon, uzákoněna 10letá povinná školní docházka ( 8 let základního a 2 roky středního vzdělání) od 1. 9. 1984. Započata úprava interiéru budovy na Videčské ulici.

1984 - 1985 Školní rok probíhal ve znamení spartakiády.

1985 - 1986 Úprava interiéru budov na Nádražní a Pionýrské ulici. Ředitel školy Miloš Otevřel vyznamenán ministerstvem školství titulem Vzorný učitel.

1986 - 1987 Sportovní třídy měly nejlepší výsledky za dobu své existence. V Přeboru ČSSR na 1. místě Marek Fiurášek jak ve skoku, tak v závodě sdruženém. Družstvo mladších žáků na 1. místě v Přeboru ČSSR v závodě sdruženém.

1987 - 1988 Zahájen provoz v nové budově při ZŠ Videčská na Koryčanských Pasekách . Umístěn zde byl 1. stupeň.

1988 - 1989 25. 1. 1989 zemřel stávající ředitel školy Miloš Otevřel. Jeho nástupcem se stal dosavadní zástupce ŘŠ Radislav Klesa. Budova Štefánia byla předána Lidové škole umění, v budově na Videčské ulici proběhla rekonstrukce šaten.

1989 - 1990 Změna politického a společenského systému a nástup demokracie hluboce poznamenaly v dobrém slova smyslu i život školy. Paní učitelka Jarmila Maleňáková se stala po volbách v červnu 1990 poslankyní do České národní rady.

1990 - 1991 Výborné výsledky sportovních tříd. Jiří Ondruch získal titul Přeborník mladších žáků ČR a ČSFR v severské kombinaci. Titul Přeborník Beskydské župy v běhu na lyžích vybojovali Ondruchová, Pavlíčková a Kramoliš.

1991- 1992 Z budovy na ul. Videčská se přestěhovalo gymnázium na Koryčanské Paseky místo 1. stupně ZŠ Videčská. 1. stupeň přešel do budovy na Videčské, a tak poprvé v historii školy je pohromadě 1. až 9. ročník.

1992- 1993 Skončila výuka ve škole "U Kostela" - konec jedné epochy rožnovského školství. V Nádražní ulici zůstávají jenom dílny a družina. Sportovní třídy na 1. zahraničním soustředění ve Švýcarsku. Za zásluhy ve školství udělila vláda ČSFR bývalému řediteli školy Janu Koláčkovi Komenského medaili.

1993 -1994 Opět stěhování: Z budovy na Nádražní ulici přemístěny učebny dílen a školní družina na Videčskou.

1994 - 1995 Ke dni 1. 1. 1995 schváleno zřízení samostatného právního subjektu s názvem Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, Videčská 63. Povoleno zahájení rekonstrukce přístavby, to znamená rozšíření a modernizace školní kuchyně a jídelny, dále zvýšení počtu učeben o cvičnou kuchyni, jazykové učebny a dvě oddělení školní družiny.

1995 - 1996 Dokončení rekonstrukce přístavby, oslavy 40. výročí založení školy.

1996 - 1997 Rok stoleté vody: Červencová povodeň způsobila celkovou škodu 541 734,- Kč. Byly zničeny všechny prostory v suterénu budovy, venku zejména hřiště a běžecká dráha. Mnozí zaměstnanci přerušili dovolenou a pomáhali při odstraňování škod. Ekonomka paní Wolková vyznamenána ministrem školství za likvidaci škod při povodních.

1997 - 1998 Zahájen dlouhodobý projekt ekologické výchovy, který naši školu později prezentoval i v zahraničí. Petr Halamíček přeborníkem ČR v letním biatlonu.

1998 - 1999 Proběhly oslavy 25. výročí založení sportovních tříd.

1999 - 2000 Práce v projektu ekologické výchovy v tomto roce vyvrcholila prezentací na mezinárodní úrovni v rámci nizozemsko - českého programu Tulipán. Obnovení 9leté školní docházky.

2000 - 2001 27. června bylo slavnostně otevřeno multifunkční sportovní hřiště.

2001 - 2002 Několikaletá činnost ekologického klubu Pampeliška byla prezentována i v zahraničí - tentokrát v Rumunsku v rámci akce Putování Banátem. Paní učitelka Marie Krestová oceněna titulem Pedagog Zlínského kraje za mimořádnou činnost v oblasti ekologické výchovy. Rekonstrukce tělocvičny.

2002 - 2003 Úspěšná činnost ekologicky zaměřených klubů Debrujáři a Pampeliška. Prezentace jejich práce na světovém fóru ve Francii. Jana Bečajová vyhlášena skokanem roku Zlínského kraje za nejlepší zlepšení sportovních výkonů.

2003 - 2004 Paní učitelka Ludmila Bayerová vyznamenána titulem Pedagog Zlínského kraje za dlouholetou činnost v oblasti sportovní výchovy. Paní učitelka Eva Cabáková obdržela Čestné uznání MěÚ Rožnov pod Radhoštěm za vynikající pedagogickou práci.

2004 - 2005 Významný úspěch v další sportovní oblasti: Naši sedmáci vyhráli Moravský pohár ve streethokeji (obdoba florbalu). Učitelé a žáci se zapojují do humanitární činnosti - hnutí Stonožka, Stužka pro Asii ( po ničivé vlně tsunami).

2005 – 2006 Školní rok byl ve znamení oslav výročí 50 let od založení školy. Proběhla řada kulturních, sportovních i vzpomínkových akcí. V červnu oslavy vyvrcholily kromě jiného uspořádáním školní akademie stylově nazvané Návraty.

2006 – 2007 Pedagogický sbor plnil náročný úkol – připravoval školní vzdělávací program. Pod názvem Škola v pohybu byl program zahájen dne 1. září 2007.

Základní škola Videčská je i do budoucna připravena plnit náročné požadavky v oblasti výchovně vzdělávací činnosti tak, aby z jejích bran vycházely osobnosti co nejlépe vybavené pro svůj další život.

Vydáno: 19. 08. 2020 | Naposled upraveno: 27. 01. 2022 | Autor: Pavla Radilová