Zobrazit hlavní menu

Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Funkční období členů školské rady je tři roky.


Školská rada:

  1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  3. schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

 

Členové školské rady:

za zákonné zástupce:

Mgr. Iva Kretková, iva.kretkova@gmail.com 

Zbyněk Tvarůžek, zbynektvaruzek@seznam.cz

za zřizovatele:

Mgr. Martina Satolová

Vladimír Obůrka, vladimir.oburka@seznam.cz 

za školu:

Mgr. Hana Najmanová, najmanova@zsvidecska.cz

Mgr. Tomáš Mičola,  micola@zsvidecska.cz

 

Vydáno: 27. 08. 2020 | Naposled upraveno: 10. 10. 2023 | Autor: Pavla Radilová