Zobrazit hlavní menu

Speciální pedagog

Školní speciální pedagožkou na naší škole je Mgr. Radka Daňková.

Konzultační hodiny lze individuálně dohodnout telefonicky nebo e-mailem (popř. prostřednictvím třídních učitelů).

Tel: 604716520         E-mail: rady.dankova@seznam.cz

kabinet 408

Školní speciální pedagog (ŠSP):

- vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen svp) a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních.

- nabízí spolupráci pedagogům v oblastech, se kterými nemá běžný pedagog možnost ani kompetence cíleně a odborně pracovat. Je k dispozici i zákonným zástupcům v případě jejich dotazů a poskytnutí informací týkajících se daného žáka.

- se snaží u každého žáka o maximální rozvoj všech jeho poškozených funkcí a o dosažení co nejvyššího stupně jeho socializace. 

Náplň činnosti školního speciálního pedagoga:

  • vyhledává žáky s rizikem vzniku svp nebo se svp a pomáhá s jejich zařazením do speciálně pedagogické péče

  • provádí diagnostiku svp žáka

  • spolupráce na vytváření individuálního vzdělávacího plánu u žáků se svp nebo plánu pedagogické podpory u žáků s rizikem vzniku svp

  • krátkodobá i dlouhodobá individuální práce se žákem (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační)

  • úprava školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů

  • komunikace s rodinou žáka (se zákonným zástupcem)

  • konzultace s pracovníky specializovaných poradenských a dalších pracovišť (se speciálně pedagogickým centrem (SPC), pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP), příp. s dalšími specializovanými pracovišti)

  • dlouhodobě sleduje a pravidelně vyhodnocuje proces individuální integrace

  • vedení dokumentace všech případů a její zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů

ŠSP poskytuje své služby bezplatně a na základě informovaného souhlasu zákonného zástupce.  Je součástí školního poradenského pracoviště.

Vydáno: 26. 08. 2020 | Naposled upraveno: 31. 08. 2021 | Autor: Pavla Radilová