Zobrazit hlavní menu

Obecná informace o zpracování osobních údajů

Základní škola Videčská, Rožnov p.R., příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací města Rožnov pod Radhoštěm, kteréje jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem naší školy je výchova a vzdělávání žáků. Základní škola Videčská, Rožnov p.R., příspěvková organizace zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení oochraně osobních údajů nebo také GDPR), které je účinné od 25.5.2018a zákona číslo 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.Základní škola Videčská, Rožnov p.R., příspěvková organizaceje správcemVašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

1) Zápisu k základnímu vzdělávání.

2) Zajištění základního vzdělávání.

3) Zájmového vzdělávání ve školní družině.

Kontaktní adresa správce:

Základní škola Videčská, Rožnov p.R., příspěvková organizace, Videčská 63, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 60990376, telefon: +420571757711, e-mail: zsvidecska@zsvidecska.cz, ID datové schránky: z5kmr4q.

Škola na základě povinnosti uložené obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení ana kterého se můžete vsouladu s článkem 38 odst. 4 obecného nařízení obracet ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním svých osobních údajůa uplatněnísvých práv podle obecného nařízení. Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na Základní školu Videčská, Rožnov p.R., příspěvkovou organizaci vztahují. Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi Základní školou Videčská, Rožnov p.R., příspěvkovou organizací a Vámi. V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat. U dětí mladších 18 let je souhlas oprávněn udělit zákonný zástupce.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k  automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným vsouladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. Vpřípadě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Škola na základě povinnosti uložené obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a na kterého se můžete v souladu sčlánkem 38 odst. 4 obecného nařízení obracet ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním svých osobních údajůa uplatnění svých práv podle obecného nařízení.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Zdeněk Novák, Základní škola Videčská, Rožnov p.R., příspěvková organizace,Videčská 63, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,telefon: +420571757 711, e-mail: poverenec.oou@i3c.cz, IDdatové schránky: z5kmr4q.

Přiložené soubory

Název souboruTypVelikost
Testování žáků - covid PDF78.93 kB
Vydáno: 19. 08. 2020 | Naposled upraveno: 19. 12. 2022 | Autor: Pavla Radilová